مشاوره تحصیلی تلفنی سبز مشاور

23 شهريور 1397

سایت هایآموزشی کشور و کاربردی هر کدام از سایت ها

همانگونهکه اطلاع دارید سایت های آموزشی بسیار زیادی در کشور وجود دارند که بعضی از اینسایت ها مرجع بوده و بعضی از این سایت های آموزشی کمکی می باشند. برای مثال سایتسازمان سنجش که با نشانی sanjesh.org نیز شناخته می شود سایتیبسیار معروف و مرجع برای بسیاری از آزمون های دانشگاهی در کشور می باشد. در مقابلسایتی مانند سایت سبز مشاور که با نشانی sabzmoshaver.com شناخته می گردد سایت مشاوره تحصیلی بوده وبه نوعی سایت کمکی برای آزمون های سایت سازمان سنجش و بقیه آزمون ها می باشد. درزیر سایت ها و کاربرد هر کدام به طور خلاصه بیان شده است:

سبز مشاور

 


1- سایتسازمان سنجش: همانگونه که گفته شد نشانی این سایت sanjesh.org می باشد و تمامی ثبت نامهای دانشگاه های سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه پیام نور و بسیاری ازآزمون های استخدامی نیز در این سایت صورت می پذیرد. برای مشاوره و راهنمایی دربارهآزمون های این سایت سازمان سنجش می توانید به سبز مشاور به نشانی sabzmoshaver.com مراجعه نمایید.

2- سایتسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد: آدرس این سایت azmoon.org می باشد و در واقع به نوعی سایت مرجع دانشگاه آزاد می باشد و تمامی ثبتنام ها و انتخاب رشته های دانشگاه آزاد چه بصورت با کنکور و چه بصورت بدون کنکوردر این سایت صورت می پذیرد. همچنین برای مشاوره درباره ثبت نام های با کنکور وبدون کنکور دانشگاه آزاد نیز می توانید به سایت سبز مشاور sabzmoshaver.com مراجعه کرده و اطلاعات لازم را بدست آورید.

3- سایتدانشگاه علمی کاربردی: ادرس این سایت uast.ac.ir می باشد که این سایت ، سایت مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.داوطلبان توجه داشته باشند تمامی ثبت نام های دانشگاه علمی کاربردی در سایت sanjesh.org صورت می پذیرد و این سایت صرفا جهت اطلاعرسانی و ورود به سامانه سجا دانشگاه علمی کاربردی می باشد. در صورت نیاز به مشاورهدرباره دانشگاه علمی کاربردی می توانید از سبز مشاور sabzmoshaver.com کمک بگیرید.

4- سایتدانشگاه پیام نور: ادرس این سایت pnu.ac.ir می باشد. این سایت نیز سایت مرکزی دانشگاه پیام نور می باشد ولی هماننددانشگاه علمی کاربردی ثبت نام های دانشگاه پیام نور نیز از طریق سایت sanjesh.org صورت می پذیرد و این سایت صرفا برای اطلاعرسانی و ورود به سیستم جامع گلستان این دانشگاه می باشد. برای مشاوره دانشگاه پیامنور نیز می توانید از سبز مشاور sabzmoshaver.com کمک بگیرید.

در آخردر صورتی که داوطلبان نیاز به مشاوره تحصیلی برای تمامی مقاطع داشته باشند میتوانند از سایت بسیار مفید سبز مشاور به نشانی sabzmoshaver.com دیدن نمایند.

امیدوارممفید بوده باشد.

مقایسه سبز مشاور با بهترین سایت های آموزشی کشور

5 شهريور 1397

دانشگاهآزاد اسلامییکی از شناخته شده ترین و پرطرفدارتریندانشگاه های سطح کشور می باشد که تا بالاترین مقاطع تحصیلی دانشجو جذب می نماید ویکی از پر امکاناترین دانشگاه های سطح کشور می باشد. دانشگاه آزاد تمامی ثبت نام وانتخاب رشته های خود را از طریق سایتazmoon.orgانجام می دهد. در واقع این سایت به نوعی سایت اصلی ثبتنام این دانشگاه محسوب می گردد.

مرکزمشاورهسبز مشاوربهنشانیsabzmoshaver.comنیز ارائه دهنده خدمات مشاورهبرایدانشگاه آزادبودهو از چندین سال قبل خمات مشاوره تحصیلی را برایدانشگاه آزادارائهمی دهد.سبز مشاورودانشگاه آزادبهنوعی مکمل هم هستند و یا به بیان بهتر سایت هایsabzmoshaver.comو azmoon.orgدر واقع مکمل هم هستند به اینصورت که دانشجویان در هنگام ثبت نام و یا انتخاب رشته برای هر مقطعی ، با مراجعهبه سایتazmoon.orgدرصورتی که مشکلی داشته باشند و یا سوال یا ابهامی در فرایند ثبت نامدانشگاه آزادداشتهباشند می توانند در سایتسبزمشاوربه نشانیsabzmoshaver.comدر منویدانشگاه آزادسوالو یا ابهام خود را بیابند و بدین صورت با خیال راحت ثبت نام و یا انتخابرشتهدانشگاه آزادخودرا انجام دهند.

همچنینسایتسبز مشاورنرمافزاری تحت عنوان نرم افزار رشته های بدون کنکوردانشگاه آزادسبز مشاوربصورترایگان در سایت خود قرار داده است که می توانید بصورت رایگان از این نرم افزاراستفاده نمایید.سبزمشاورعلاوه بر دانشگاه آزاد برای بقیه دانشگاه ها نیزمشاوره تحصیلی ارائه می دهد که در واقع سایتsabzmoshaver.com,sanjesh.org,sanjeshp.ir,azmoon.orgکهبه ترتیب سایت هایسازمانسنجش و آموزش کشور،وزارت بهداشت و آموزش پزشکیوسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامیهستندنیزسبز مشاورخدماتمشاوره تحصیلی و مکملی ارائه می دهد.

این مطلببرای تمامی دانشجویان عزیزی که قصد دامه تحصیل دارند می تواند بسیار مفید.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم